Archiwum Państwowe w Przemyślu przechowuje materiały archiwalne począwszy od XIII wieku (najstarszy 1292 r.). W skład zasobu wchodzi 2522 zespoły stanowiących ponad 4, 4 mb akt. Największy i cenny zespół archiwalny to dokumenty archiwum biskupstwa greckokatolickiego obejmujące chronologicznie okres od końca XIII wieku do 1946 r., czyli likwidacji diecezji obrządku wschodniego. Do cennych archiwaliów zaliczyć należy m.in. Akta miasta Przemyśla, gdzie za najcenniejsze uznać można dyplomy pergaminowe i papierowe z kancelarii królewskiej, miejskiej, biskupiej i papieskiej, księgi władz miejskich, księgi cechowe, akta dotyczące Żydów i Rusinów zamieszkałych w mieście. W zasobie Archiwum Państwowego znajdują się popularne wśród badaczy księgi metrykalne obrządku rzymskokatolickiego, greckokatolickiego oraz w szczątkowym stanie metryki żydowskie.

Odnaleźć można również zbiory specjalne w postaci zbioru map, zbioru afiszy plakatów i druków ulotnych z terenu Przemyśla i spoza miasta, zbiór fotografii, zbiór rękopisów prac naukowych i literackich.